Ydelsespakker og priser

Vi lægger stor vægt på at inddrage forældre og andre omsorgspersoner i barnet/den unges netværk i udredningen.

Inddragelsen medvirker til, at vi opnår indsigt i barnet/den unges relationer og livsomstændigheder, og dermed får en øget forståelse for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Fønix vurderer ud fra den enkelte henvisning, hvor omfattende en udredning, der er behov for. Udredningen kan bestå af:

 • Psykologisk testning: Den psykologiske testning anvendes til at afdække barnets/den unges kognitive ressourcer og vanskeligheder, opmærksomhedsfunktion samt følelsesmæssige og relationelle funktion.
   
 • Klinisk interview: Det kliniske interview anvendes til at afdække barnets/den unges oplevelse af egen udvikling, opvækst og trivsel samt opfattelse af egen seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.
   
 • Observation af leg: Det kliniske interview kan suppleres med eller erstattes af observation af leg, eksempelvis ved yngre børn.
   
 • Anamneseoptagelse: Vi udarbejder en anamnese med barnets/den unges primære omsorgspersoner, hvor vi afdækker udviklingshistorien samt aktuel trivsel. Anamnesen er en struktureret samtale om barnets opvækst og udvikling med særlig fokus på at afdække den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.
   
 • Interview: Som en del af udredningen foretager vi interview af personer fra barnets/den unges netværk, fx lærere, pædagoger eller aflastningsforældre, hvor vi afdækker trivsel, ressourcer, vanskeligheder og eventuelle særlige behov. I interviewet er der særlig fokus på at afdække den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.
   
 • Traumescreening: Vi foretager en traumescreening, hvis det vurderes fagligt relevant for den overgrebsfokuserede udredning, eksempelvis ved mistanke om, at barnet/den unge er traumatiseret af vold eller seksuelle overgreb.
   
 • Risikovurdering: For unge i alderen 12-18 år, der har udvist seksuelt krænkende adfærd, foretager vi om muligt en vurdering af den aktuelle risiko for gentagelse af adfærden.

Omfang

Typisk vil et barn og dets omsorgspersoner skulle komme i Fønix 3-8 gange ifm. et udredningsforløb, alt efter hvor omfattende udredning der er tale om. Som regel strækker en udredning fra start til slut sig over en periode på 2-4 måneder.

Behandling

Vis alle

Behandlingsforløb, målgruppe og indhold

Fønix’ overgrebsfokuserede behandlingsforløb er målrettet børn og unge, der én eller flere gange har udvist seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

De børn og unge, der tilbydes behandling er ud fra den forudgående udredning vurderet at kunne indgå i forløbet enten individuelt eller med inddragelse af netværket. Behandlingen er specialiseret og bliver tilrettelagt med hensyntagen til barnet/den unges særlige behov, funktionsniveau og kompetencer til at indgå i behandling. Omdrejningspunktet for behandlingen vil altid være barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Formålet med behandlingsforløbet er, at:

 • Barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd ophører/minimeres.
 • Barnet/den unge får tilført viden om egen adfærd, ansvar og nye fremadrettede strategier og handlemuligheder.
 • Barnet/den unge kommer i bedre trivsel, såvel generelt som i forhold til udviklingen af en sund seksualitet.
 • Netværket får viden om, hvordan barnet/den unge på bedst mulig måde støttes og eventuelt skærmes fremadrettet.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der ud fra en forudgående udredning vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Behandlingen kan være individuel, men vil i mange tilfælde inddrage det professionelle og/eller familiære netværk med henblik på at forstå og støtte barnet/den unge.

Indhold

 • Indskrivningsmøde.
   
 • Individuelt tilrettelagt behandling med barnet/den unge samt eventuelt netværk, hvor der arbejdes med temaer relateret til barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Behandlingen kan indeholde psykoedukation til netværket.
   
 • Afslutningsmøde og rapport over behandlingsforløbet.

Omfang

Varighed: ca. 10-15 sessioner.

Konsultative ydelser og supervision

Fønix tilbyder forskellige typer konsultative ydelser, der varierer i omfang, indhold og antal deltagere. Fønix foretager sammen med henvender den faglige vurdering af, hvilken type ydelse, der er relevant i forhold til den specifikke sag.

I en konsultativ ydelse tilbyder vi specialiseret tværfaglig sparring med henblik på vurdering af problemstillingens omfang og bekymringsgrad samt af, hvorvidt barnets/den unges seksuelle adfærd er naturlig og sund eller bekymrende og/eller krænkende. 

Målgruppe

Relevant netværk til barnet/den unge, eksempelvis plejeforældre eller opholdssteder.

Indhold

Supervision og rådgivning i forhold til eksempelvis forståelse af barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd, håndtering af adfærden, egne reaktioner derpå samt forebyggelse af yderligere bekymrende adfærd.  

Mediation

Vis alle

Formål, målgruppe og indhold

Mediation er i denne sammenhæng et terapeutisk styret møde mellem offer og den krænkende part, hvor der har været mistanke om seksuelle grænseoverskridelser imellem parterne. Mediation er særlig anvendelig i sager, hvor der en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part, fx mellem søskende.

Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, der tilbydes som en del af det overgrebsfokuserede behandlingsforløb. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen samt under og efter mødet. 

Formålet med mediationen er, at:

 • den krænkende part tager ansvar for sine handlinger og undskylder.
   
 • offeret får mulighed for at stille spørgsmål til den krænkende part.
   
 • offeret kan få bekræftet og anerkendt, at krænkelsen fandt sted, og at han/hun ikke har ansvaret herfor.
   
 • genetablere den fremtidige relation og kontakt mellem den krænkende part, offeret og deres familier.

Målgruppe

I Fønix tilbydes medierende møder som en del af behandlingstilbuddet. Møderne er særligt hensigtsmæssige i sager, hvor der er en betydningsfuld relation mellem offer og den krænkende part (eksempelvis søskende), og hvor den seksuelt krænkende adfærd har påvirket/beskadiget relationen.

Indhold

Grundet forskelle i sagerne vil der være variation ift. antal timer for afholdelse af disse møder. Et medierende møde er et nøje planlagt og struktureret forløb, som kræver grundig forberedelse over flere sessioner. Den krænkende part følges tæt af sin behandler i forberedelsesfasen, samt under og efter mødet. Mediationen indeholder forberedende samtaler med barnet/den unge, forberedende møde med den krænkende parts forældre ift. deres rolle på det medierende møde samt afholdelse af det medierende møde mellem offer og den krænkende part og efterfølgende opfølgningsmøde. Andre sager vil kræve yderligere møder med forældrene alt efter alvorsgraden.