Vores indsatser

Her kan du læse mere om Børne- og familiehuset Arilds indsatser.

Indsatser

Vis alle

Hjemmebasen- ambulant familiebehandling i og omkring hjemmet.

Hjemmebasen er ambulant familiebehandling i og omkring hjemmet.

Hvem er indsatserne til?

Indsatsen er til familier med børn i alderen 0 - 8 år (samt ældre søskende), der er præget af komplekse psykosociale udfordringer og problemstillinger. Det kan fx dreje sig om:  

 • Familier, hvor der er bekymring for barnet trivsel og udvikling.
   
 • Familier, hvor forældrene har udfordringer med at skabe ro, tryghed, forudsigelighed og struktur i og omkring familiens dagligdag fx ift. døgnrytme, daginstitution, skole, fritidsaktiviteter, jobs mv.
   
 • Familier, hvor forældrene har udfordringer med at skabe og opretholde en organisering i hjemmet med ordentlig hygiejne, rengøring, ryddelighed, tøjvask og indkøb.
   
 • Familier, hvor forældrene har udfordringer med at varetage den basale omsorg, hygiejne, ernæring, påklædning og sikkerhed for børnene. 

Sådan arbejder vi

Det pædagogiske og socialpædagogiske familiebehandlingsarbejde foregår primært i og omkring hjemmet i tidsrummet kl. 07 til 22 alle ugens dage (og med evt. mulighed for telefonisk kontakt kl. 22-07 til en nattevagt i Børneteamet på Gadelandet).  

Hjemmebasens familiebehandlere møder børn, forældre og netværk respektfuldt og i øjenhøjde.  I såvel det pædagogiske familiebehandlingsarbejde som i samarbejdet i og omkring familien, er der et kontinuerligt fokus på forældrenes evne til selvstændigt at kunne varetage det fulde ansvar og omsorg for deres børn.

Medarbejderne har desuden et kontinuerligt fokus på børnenes sikkerhed. De centrale fokusområder er desuden:

 • Det psykiske og sociale miljø i familien. 
 • Samspil, dynamik, kommunikation og relationer.
 • Det fysiske miljø og rammer.

Kerneelementerne i den konkrete familiebehandlingsindsats er målrettet de aftalte formål og mål. Inden indsatsen iværksættes er formål og mål afstemt og aftalt på et opstartsmøde mellem forældre, myndighed og Hjemmebasen.

Vores indsatser 

Alle vores indsatser tilrettelægges individuelt i samarbejde med familier og myndighed. Alle indsatser er støttende og koordinerende, med fokus på at skabe den nødvendige sikkerhed, progression og udvikling i forældreskabet og dermed sikre børnenes trivsel, resiliens og udvikling.

Gennem indsatserne beskrives og (videre)udvikles forældrenes mentaliseringsevne, så forældreskabet styrkes og udvikles. Forældrene understøttes blandt andet at blive bedre til at forstå, imødekomme og opfylde børnenes individuelle og daglige behov for omsorg og kontakt. Det konkrete arbejde er ofte en kombination af:  

 • Støtte, råd og vejledning med fokus på kontakt, tillidsskabende kommunikation, tilknytning og relationsdannelse mellem forældre og barn.
   
 • Vejledning og praktisk støtte i dagligdagen med fokus på familien og børnenes døgnrytmer, struktur og dagligdagsaktiviteter. 
   
 • Støtte, råd og hjælp til organisering af hjemmet med fokus på hygiejne, rengøring og tøjvask.
   
 • Støtte, råd og hjælp til planlægningen af familiens indkøb, madlavning, madpakker, læge- og tandlægebesøg etc.
   
 • Støtte, råd og hjælp til fritidsaktiviteter for børnene og/eller den samlede familie.
   
 • Støtte og vejledning til (gen)etablering og vedligeholdelse af kontakt og samarbejde med familiens netværk og andre relevante aktører.  
   
 • Samarbejde og koordinering med relevante aktører i familiens liv: Sundhedsplejen, jobcenter, institutioner, skoler, behandlingstilbud mm.

Stuen til højre - faseopdelt anbringelse af børn

Stuen til højre er faseopdelt anbringelse af børn uden for hjemmet med og uden samtykke.

Hvem er indsatserne til?

Indsatsen er til børn i alderen 0-8 år (op til 12 år ved søskende), som i en periode ikke kan bo i hjemmet. Børnene kan komme akut eller som del af en planlagt anbringelse, der kam kombineres med familiebehandling.

Sådan arbejder vi

Stuen til højre udgør et trygt omsorgsmiljø, der tilgodeser barnet og familiens individuelle behov.

Ved akutte anbringelser iværksættes krisehåndtering for børn og forældre. Ved planlagte anbringelser vil dagligdagen for barnet kunne planlægges, så barnet er forberedt på den første tid af anbringelsen.

Når hverdagen er kommet på plads, igangsættes behandlingsindsatsen. Den tilrettelægges i samarbejde med familien og deres sagsbehandler. Indsatsen kan rettes mod barnet (børnebehandling) eller barnet og forældrene (familiebehandling).

I vores arbejde lægger vi vægt på:

 • At etablere en hverdag for barnet med en genkendelig struktur.
 • At fastholde barnets daginstitution og skole så vidt, det er muligt.
 • At prioritere kontakten til det private netværk højt.

Vores indsatser 

Indsatserne følger de mål, der er lagt for familien og tilrettelægges individuelt og i tæt samarbejde med familien og myndighed. Alle indsatser følger tre faser:

1. Den første tid: Omsorgs- og hverdagsrutine (0 - ca. 3 måneder)
Den første tid arbejdes der med at skabe sikkerhed og tryghed for barnet. Det gøres blandt andet ved børnesamtaler og metoden ‘Ord og Billeder’ om de konkrete hændelser i forbindelse med anbringelsen. Barnet inkluderes i en hverdag med forudsigelig rytme og bliver etableret på Arild med sine kendte ting (tøj, legetøj, fotos mm.).

2. Behandling: Udvikling og forandring (ca. 3-9 måneder)
Barnet indgår i et omsorgspræget behandlingstilbud i et miljøterapeutisk inspireret miljø. Der er fokus på tilknytning og mulighed for familiebehandling gennem fx Marte Meo, legeterapi, familieøvelser, Theraplay, rollemodellæring, børnesamtaler, forældresamtaler og andet.

Sammen med forældrene arbejder medarbejderne med at skabe stabilitet og sammenhæng i hverdagen og med at skabe en meningsfuld fortælling for barnet om det liv og de begivenheder, barnet er en del af. I denne fase skal barnet bringes i trivsel og udvikling, så barnet mere og mere fremstår aldersrelevant på alle udviklingsområder.

3. Udslusning: Den gode overgang
Der udarbejdes et forslag til udslusning og overgang for barnet, hvad end det skal tilbage til hjemmet, i plejefamilie eller på anden institution. Barnets eventuelle krisereaktioner imødekommes og det gode samarbejde mellem familie og øvrige aktører understøttes, så barnet er så trygt og velforberedt som muligt i overgangen fra en livssituation til en anden.

Flightteam - Social førstehjælp til børnefamilier i akut svære situationer

Hvem er indsatserne til?

Målgruppen for Flightteamet er primært børn og yngre unge mellem 0-14 år og deres familier. Det betyder ikke, at unge over 14 ikke kan indgå, men de betragtes ikke som en del af den primære målgruppe.

Afgræsningen beror på den vurdering, at unge over 14 år ofte (men ikke altid) vil opponere mod at forblive i hjemmet, hvorfor en indsats her kan vanskeliggøres og sandsynligheden for at teamet vil kunne mægle effektivt i eventuelle konflikter derfor falder. 

Sådan arbejder vi

Akut familiestøtte er 'social førstehjælp' og varetages af et særligt team(flightteam). Flightteamets medarbejdere kan varetage opgaver i familier tirsdag – søndag fra klokken 11.00 – 00.00. Der kan træffes aftaler om yderligere særlige behov.

Teamets medarbejdere vil ikke være til stede i familiens hjem døgnet rundt. En indsats vil fx kunne bestå i besøg i familiens hjem tre gange dagligt af to-tre timers varighed. Dette aftales i samarbejde med myndighed i tilrettelæggelsen af den enkelte indsats.

Planlagte besøg i hjemmet vil ligge i tidsrummet mellem kl. 11.00 - 00.00. Teamet kan ikke være i familier om natten, men familier med igangværende indsatser kan i nattetimerne modtage telefonisk støtte fra nattevagter på Arild.

Vores indsatser

Flightteamets opgave er at sikre, at familiens børn er i sikkerhed og at der bliver taget vare på den basale omsorg;  kost, søvn mm.

Derudover skal børnene have mulighed for at opretholde deres daglige rytme og tilknytning til skole/ institution og eventuelt fritidstilbud.

Flightteamet yder den fornødne pædagogisk støtte og guidning til familien, så familien i den aktuelle situation kan opretholde deres familieliv og opleve trivsel.

Teamet sikrer en kvalificeret og faglig indsats hos familien her og nu. Der vil være fokus på faglige pædagogiske tiltag ift. familiens trivsel, herunder praktisk pædagogisk støtte.

De faglige overvejelser og observationer vil blive videreformidlet til myndighed, hvor de kan være med til at kvalificere afgørelser ift. den videre indsats i familien.

Indsatsen rammesættes og koordineres i tæt samarbejde med myndighed. Teamets opgave er derfor altid afgrænset og beskrevet forud for iværksættelse.

Myndighed skal meddele beslutningen om, at teamet skal være i deres hjem, til familien - og familien skal acceptere dette. Det er vigtigt, at myndighed rammesætter dette over for familien, da teamet skal kunne opbygge en tryg og tillidsfuld relation meget hurtigt. 

Der vil typisk være tale om at skabe den fornødne sikkerhed for barnet og forældre gennem teamets tilstedeværelse og samspil med familien.  

Indsatsen skal have karakter af observation samt pædagogisk og praktisk støtte til det som familien har brug for. Der er fokus på at forældrene varetager omsorgsopgaver for barnet, som skaber sikkerhed og mulighed for trivsel. Indsatsen kan blandt andet bestå af:

 • Observationer af familiens dynamikker og samspil
 • Samtaler med børn og forældre
 • Etablering af hensigtsmæssig døgnrytme og daglige rutiner
 • Planlægning af den kommende tid (det næste døgn eller to)
 • Konkrete omsorgsopgaver (bad, personlig pleje mm.)

Familieafdelingen - Fleksibelt tilrettelagte døgnophold for familier

Indsatserne i familieafdelingen er døgnophold for familier med mulighed for individuelle eller sammenhængende forløb.

Hvem er indsatserne til?

Forældre med spæd-/småbørn(0-8+ år). Børnene er ofte karakteriseret ved at være i mistrivsel eller fejludvikling blandt andet med tilknytningsforstyrrelser. Forældrene har ofte komplekse psykosociale problematikker.

Vores indsatser

Familieafdelingen rummer tre typer af forløb; akut-, undersøgelses- og behandlingsforløb. De tre forløb kan iværksættes individuelt eller sammenhængende:

1. Akutforløb
​I et forløb, der iværksættes akut, eller med kort varsel, forbedres barnets livsvilkår umiddelbart og barnets sikkerhed, udvikling, trivsel og særlige behov sikres. Akutforløbet indebærer krise- og omsorgsarbejde med fokus på bl.a.:

 • Krisebearbejdning for barn og familie.
 • Basal omsorg, forudsigelighed og (gen)etablering af døgnrytme.
 • At fastholde tilknytning til familie, daginstitution og netværk.
 • Mulighed for afgrænset kompensation af forældreomsorg.
 • At samarbejde og koordinering med familie og professionelle aktører om det videre forløb.
 • At bidrage til §50 undersøgelse via pædagogisk og/eller psykologisk observation og intervention.

2. Undersøgelsesforløb
Der kan iværksættes et undersøgelsesforløb, når der er behov for undersøgelse af forældreevne og barnets udviklingstrin. Forløbet afdækker bl.a.:

 • Forældrenes ressourcer, udfordringer og evne til mentalisering.
 • Forældrenes evne til at omsætte anvisninger og vejledninger.
 • Samspillet mellem barn og forældre.
 • Barnets udvikling og behov sammenholdt med forældrenes forudsætninger for at imødekomme disse.

Forløbet munder ud i en statusudtalelse til myndighed, der indeholder forløbsbeskrivelse, analyse af observationer og interviews, som kan kvalificere det videre indsatsforløb.  

3. Behandlingsforløb
Forløbet skaber sikkerhed for barnet igennem en tværfaglig, specialiseret behandlingsindsats, der igennem udvikling af forældreskabet hjælper barnet i            trivsel og udvikling og fremmer familiens selvstændighed:  

Struktureret, forudsigeligt og omsorgsfuldt miljø præget af nærvær og opmærksomhed.

 • Relationsarbejde med fokus på afstemt kontakt og tilknytning.
 • Understøtte social og emotionel udvikling hos forældre og børn.
 • Individuelle og gruppebaserede terapeutiske interventioner.
 • Fastholde eller genetablere barnets tilknytning til daginstitutioner/skole/fritid.
 • Afdække og aktivere familiens netværk.
 • Støtte forældrene i deres ansvar for barnets sundhed og trivsel. Fx ift. aftaler i barnets hverdag (lægebesøg, vacciner, speciallægebesøg).

Støttet og overvåget samvær

Arild tilbyder støttet og overvåget samvær. 

Hvem er indsatsen til?

 • Børn, der er hjemmeboende hos den ene forælder og hvor der er støttet samvær med den anden.   
 • Børn anbragt i plejefamilie eller netværkspleje. 
 • Børn der er anbragt på Arild, hvor der foreligger en beslutning om støttet eller overvåget samvær. 

Vores indsats

Indsatsen rummer pædagogisk støtte, vejledning eller overvågning, hvor der er brug for dette i forbindelse med samvær.  

 • Barnet sikres mulighed for at vedligeholde kontakten til forældre og netværk.
   
 • Barnet sikres samvær i trygge og forudsigelige rammer med en relevant pædagogisk støtte til forældrene.
    
 • Forældrenes evne til at være sammen med barnet understøttes og kvalificeres igennem anerkendende og ressourcefokuserede metoder.
    
 • Barnet beskyttes mod voksenadfærd, der kan opleves som grænseoverskridende eller uhensigtsmæssig ud fra et barneperspektiv.  

Barndom i Balance - Opvækst og rusmidler

Barndom i Balance (BiBa) er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge fra 0-24 år fra familier med alkohol- eller stofproblemer. Vi hjælper børn, unge og deres familier via rådgivning, samtaleforløb mm.

Besøg Barndom i Balance - Opvækst og rusmidlers egen hjemmeside her.