Om Huset Wibrandtsvej

Her kan du læse om Huset Wibrandtsvej.

Målgruppe

Børn

Børn mellem 4-13 år, der bor hjemme, men har behov for aflastning, der kan styrke deres forudsætninger for trivsel og forbedre forældrenes mulighed for at varetage forældreskabet, så familien kan forblive sammen. Børnenes behov skal således kunne imødekommes indenfor rammen af aflastning. I særlige tilfælde og i forbindelse med søskende, kan målgruppen udvides til børn mellem 3-17 år.

Børnene kan have tilknytningsforstyrrelser og følelsesmæssige problemer. Målgruppen afgrænses ved børn, der udviser en adfærd, der ikke kan imødekommes indenfor rammen af aflastning. Fx voldelig og kriminel adfærd og omfattende rusmiddelforbrug samt børn med alvorlige psykiatriske diagnoser eller svære fysiske handicaps, der kræver særlig behandling.

Familier

Fælles for børnene er, at de mistrives og befinder sig i en kontekst, hvor deres netværk er svagt og deres forældre og eventuelt andre primære omsorgsgivere nogle gange har behov for at blive understøttet, for at kunne varetage den nødvendige omsorg for barnet. Det kan være på grund af problematikker, der knytter sig til såvel forældre og netværk som til barnet, fx misbrug hos forældre, psykiske vanskeligheder hos enten forældre eller barn eller fysisk sygdom/nedsat funktionsevne hos forældre.