Om Nyholm akut- og korttidstilbud

Nyholm akut- og korttidstilbud er beliggende i en stor villa nær Damhussøen i Valby. Der er en stor have med legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.

Som led i kommunale budget- og investeringsforslag i forbindelse med kommunens budget 2020, besluttede Socialudvalget i Københavns Kommune først på året at lukke børnehjemmet Solliden. Matriklen overgik til den tidligere Frederiksholm Akutinstitution, der indtil da var beliggende i Københavns Sydhavn. 

Solliden blev afviklet med virkning fra 31. juli 2020, og matriklen blev overtaget af Frederiksholm den 9. december. I forbindelse med flytningen skiftede Frederiksholm navn til Nyholm akut- og korttidstilbud.

Der er tale om en flytning af et eksisterende tilbud og ikke om et skifte i funktion, opgaveløsning eller i den måde der arbejdes. Dog rummer Nyholm ikke mulighed for døgnophold for familier. Her henvises i stedet til Børne- og familiehuset Arild. Til gengæld er der på Nyholm mulighed for at have børn i aflastning i forbindelse med familieindsatser i hjemmet.

Nyholm råder over 9 pladser til børn samt mulighed for at have børn i aflastning i forbindelse med indsatser i familiernes hjem. 

Hvem er tilbuddet til?

Målgruppen er udsatte og truede børn i alderen 4-13 år. Er der søskende, kan der dispenseres fra aldersintervallet. Børnenes støttebehov varierer, men der er tale om børn, der har et særligt behov for omsorg samt ekstra støtte og stimulering i forhold til deres trivsel og udvikling.

Anbringelsesgrundlaget kan enten være belastende forhold hos forældrene eller forhold hos barnet, som fx ikke alderssvarende udvikling, psykiske problemer/psykiatriske problemstillinger, misbrug eller en kombination, og hvor det vurderes, at der ikke kan arbejdes med problemerne i hjemmet. 

Bemærk: Målgruppen for aflastning i forbindelse med familieindsatser ('Familieindsats med ventil') er børn i alderen 6-13 år.

Familier med børn, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Familierne er ofte prægede af komplekse problemstillinger i varierende grad.

Hvilke indsatser indgår vi i?

Akut eller planlagt døgnanbringelse af børn

Hvor det primære formål er at sikre barnets livssituation, skabe sikkerhed og et trygt omsorgsmiljø for barnet. Gennem udredning og undersøgelse bidrager anbringelsen også til at kvalificere beslutningerne vedrørende barnets videre forløb og formulering af handleplan.

Familierettede indsatser, herunder familiebehandling og familieindsats med ventil 

I de familierettede indsatser udvikles forældrenes kompetencer som omsorgsgivere med henblik på at kunne varetage omsorgen for deres barn(børn). Familiernes støttebehov spænder vidt; fra primært praktisk hjælp og vejledning til intensiv støtte og familiebehandling med mulighed for tilknyttet aflastning på Nyholm.